• 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
|
Ανακοινώσεις - Δελτία Τύπου
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ για την εκμίσθωση του κυλικείου ΚΑΠΗ Πέπλου 3/1/2019

 

          

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

       Αλεξανδρούπολη ,3 Ιανουαρίου 2019

ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ

 

ΠΟΛΥΚΟΙΝΩΝΙΚΟ

ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ

Αριθμός Πρωτοκόλλου  70

 

 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

για την εκμίσθωση του κυλικείου ΚΑΠΗ Πέπλου

 

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

Διακηρύσσει ότι :

 

            Το Κέντρο Κοινωνικής Προστασίας, Αλληλεγγύης , Παιδείας και Περιβάλλοντος Δήμου Αλεξανδρούπολης , προτίθεται να εκμισθώσει ακίνητο ιδιοκτησίας του με φανερή και προφορική πλειοδοτική δημοπρασία, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 192 του Ν. 3463/2006 και του Π.Δ. 270/1981.

            Ειδικότερα, εκτίθεται σε φανερή και προφορική πλειοδοτική δημοπρασία η εκμίσθωση του κυλικείου Πέπλου, που βρίσκεται στον Πέπλο , οδός 28ης Οκτωβρίου 2. Ο προς εκμίσθωση χώρος είναι ισόγειος εμβαδού 6 τ.μ..

            Η δημοπρασία διεξάγεται σύμφωνα με τους παρακάτω όρους:

 

Άρθρο 1ο

Χρόνος και τόπος της δημοπρασίας

1)      Η δημοπρασία θα διενεργηθεί στο κατάστημα του ΠΟΛΥΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ,  στην οδό Καρτάλη 2  και στην αίθουσα συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου , ενώπιον της Επιτροπής Διαγωνισμού την Τετάρτη  16/01/2018  και ώρα 11.00 π.μ.

2)      Η κατακύρωση των πρακτικών της δημοπρασίας θα γίνει με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου .

 

Άρθρο 2ο

Αντικείμενο της δημοπρασίας

1)      Με την παρούσα διακήρυξη εκτίθεται σε φανερό και προφορικό πλειοδοτικό διαγωνισμό η εκμίσθωση του κυλικείου Πέπλου, στον Πέπλο , οδός 28ης Οκτωβρίου 2. Ο προς εκμίσθωση χώρος είναι ισόγειος εμβαδού 6 τ.μ..

2)      Το δικαίωμα χρήσης του ακινήτου δεν είναι μεταβιβάσιμο και θα ασκείται αποκλειστικά από τον ανάδοχο.

 

Άρθρο 3ο

Διάρκεια της σύμβασης

1)      Η διάρκεια της σύμβασης είναι για τρία (3) χρόνια και αρχίζει από την ημερομηνία που θα υπογραφεί το συμφωνητικό εκμίσθωσης , με δικαίωμα παράτασης ύστερα από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου  για άλλα δύο (2) χρόνια. Η εγκατάσταση του αναδόχου θα γίνει μετά από έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου.

2)      Αποκλείεται αξίωση του πλειοδότη για αποζημίωση, λόγω μη έγκρισης των πρακτικών της δημοπρασίας από το Διοικητικό Συμβούλιο ή καθυστέρησης της εγκατάστασής του, που θα προέρχεται από κάποιο νομικό ή πραγματικό κώλυμα, καθώς επίσης και η μονομερής λύση της σύμβασης για το λόγο αυτό.

 

Άρθρο 4ο

Ελάχιστο όριο προσφοράς

1)    Ως πρώτη προσφορά του μηνιαίου μισθώματος που θα αποτελεί και την τιμή εκκίνησης της δημοπρασίας ορίζεται το ποσό των 50,00 ευρώ.

2)    Το μίσθωμα του πρώτου μήνα, όπως αυτό θα προκύψει από την προσφορά του τελευταίου πλειοδότη, θα καταβληθεί προκαταβολικά με την υπογραφή της σύμβασης.

3)    Το ποσό του μισθώματος που θα προσφέρει ο τελευταίος πλειοδότης θα παραμείνει σταθερό για τρία χρόνια , εφόσον δοθεί παράταση στην σύμβαση το Διοικητικό Συμβούλιο θα αποφασίσει για την αύξηση το ενοικίου, σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία της Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας Ελλάδας. Η αύξηση αυτή είναι υποχρεωτική για τον ανάδοχο, εκτός αν με διάταξη νόμου ή δικαστική απόφαση κριθεί με διαφορετικό τρόπο, η ετήσια αύξηση του μισθώματος των ακινήτων που εκμισθώνει το δημόσιο. Σε περίπτωση μη αποδοχής και μη καταβολής της, λύεται η μίσθωση σε βάρος του, με όλες τις συνέπειες του άρθρου 10 της παρούσας διακήρυξης.

4)    Το μίσθωμα θα καταβάλλεται στο πρώτο δεκαήμερο κάθε μήνα. Οι τυχόν καθυστερούμενες οφειλές του πλειοδότη προς το νομικό πρόσωπο θα εισπράττονται σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου περί είσπραξης των δημοσίων εσόδων, επιβαρυνόμενες και με τις νόμιμες προσαυξήσεις.

 

Άρθρο 5ο

Δικαίωμα συμμετοχής στη δημοπρασία - δικαιολογητικά

1)    Στη δημοπρασία μπορούν να συμμετέχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα οποιασδήποτε εταιρικής μορφής καθώς και κοινοπραξίες.

2)    Όποιος επιθυμεί να συμμετάσχει στη δημοπρασία πρέπει να καταθέσει στην Επιτροπή Διαγωνισμού κατά την ημέρα και ώρα διενέργειας της δημοπρασίας, τα παρακάτω δικαιολογητικά:

α) Εγγυητική επιστολή του Ταμείου Παρακαταθηκών & Δανείων ή αναγνωρισμένης Τράπεζας, χρηματικού ποσού 180,00 € που είναι το 1/10 των μισθωμάτων τριών ετών, η οποία θα αντικατασταθεί μετά την υπογραφή της σύμβασης με άλλη όμοια χρηματικού ποσού ίσου με το 1/10 του μισθώματος που επιτεύχθηκε.

β) Βεβαίωση από το Δημοτικό Ταμείο περί μη οφειλής στο Δήμο Αλεξανδρούπολης,  του ιδίου και του εγγυητή του

γ)  Απόσπασμα ποινικού μητρώου.

δ)  Πιστοποιητικό γέννησης

ε)  Υπεύθυνη δήλωση , αποδοχής των όρων της διακήρυξης

στ)Αστυνομική ταυτότητα

ζ) Φορολογική ενημερότητα του ιδίου και του εγγυητή του

η) Ασφαλιστική ενημερότητα του ιδίου και του εγγυητή του

θ) Αυτός που πλειοδοτεί για λογαριασμό άλλου, οφείλει να το δηλώσει ρητά στην Επιτροπή Διαγωνισμού και μάλιστα πριν από την έναρξή του, παρουσιάζοντας και το νόμιμο συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο, διαφορετικά θεωρείται ότι μετέχει για δικό του λογαριασμό.

 

3)    Τα απαραίτητα δικαιολογητικά κατατίθενται για έλεγχο στην Επιτροπή Διαγωνισμού μέχρι την έναρξη της διαδικασίας της δημοπρασίας.

4)    Δεν μπορεί να συμμετέχει στη δημοπρασία ενδιαφερόμενος που δεν έχει προσκομίσει κάποιο από τα ανωτέρω δικαιολογητικά. Επίσης, δεν μπορεί να συμμετέχει ενδιαφερόμενος που υποβάλλει δικαιολογητικά, τα οποία δεν διαλαμβάνουν κάποιο από τα ανωτέρω στοιχεία.

5)    Κάθε ενδιαφερόμενος πρέπει να φέρει και εγγυητή, ο οποίος μαζί με τον τελευταίο πλειοδότη θα προσυπογράψει τα πρακτικά της δημοπρασίας.

6)    Στις περιπτώσεις επανάληψης της δημοπρασίας κατατίθεται η ίδια εγγύηση, υπολογιζόμενη όμως επί του ποσού της τελευταίας προσφοράς. Η κατατιθέμενη εγγύηση επιστρέφεται σε αυτούς που μετέχουν στη δημοπρασία - πλην του πλειοδότη - αμέσως μετά την απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου  για την κατακύρωση του διαγωνισμού. Στον πλειοδότη επιστρέφεται μετά την υπογραφή της σχετικής σύμβασης, αφού την αντικαταστήσει με άλλη ποσού ίσου με το 1/10 του ετήσιου τιμήματος που τελικά προσφέρθηκε από αυτόν στη δημοπρασία, για την εξασφάλιση της έγκαιρης και εντός της οριζόμενης προθεσμίας καταβολής του τιμήματος καθώς και την καλή εκτέλεση όλων των όρων της διακήρυξης. Η εγγύηση αυτή επιστρέφεται μετά τη λήξη της σύμβασης και την πλήρη εκπλήρωση των όρων αυτής.

 

Άρθρο 6ο

Τρόπος διεξαγωγής της δημοπρασίας - ανάδειξη πλειοδότη

1)    Ο διαγωνισμός θα είναι φανερός και οι διαγωνιζόμενοι θα πλειοδοτούν προφορικά ενώπιον της Επιτροπής Διαγωνισμού. Οι προσφορές θα γράφονται στο πρακτικό με τη σειρά που εκφωνήθηκαν με το ονοματεπώνυμο του πλειοδότη. Κάθε προσφορά είναι δεσμευτική για τον πλειοδότη και η δέσμευση αυτή μεταφέρεται αλληλοδιαδόχως από τον πρώτο στους επόμενους και τελικά επιβαρύνει τον τελευταίο πλειοδότη.

2)    Οι συμμετέχοντες στη διαδικασία της δημοπρασίας μπορούν να υποβάλλουν γραπτώς τυχόν ενστάσεις κατά της διαδικασίας. Οι ενστάσεις υποβάλλονται στην Επιτροπή Διαγωνισμού, μνημονεύονται στο πρακτικό και το Διοικητικό Συμβούλιο  αποφασίζει γι' αυτές με πλήρη αιτιολογία, μετά από σχετική γνωμοδότηση της Επιτροπής Διαγωνισμού.

3)    Η δημοπρασία κατακυρώνεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου  υπέρ αυτού, που προσέφερε το μεγαλύτερο ποσό.

4)    Με τη συμμετοχή του στη δημοπρασία ο κάθε ενδιαφερόμενος αυτοδίκαια αποδέχεται πλήρως και ανεπιφύλακτα τους όλους τους όρους της διακήρυξης.

 

 

Άρθρο 7ο

Όροι της σύμβασης - δικαιώματα και υποχρεώσεις των συμβαλλομένων

1)    Ο χώρος θα χρησιμοποιηθεί αποκλειστικά και μόνο ως κυλικείο. Διαφοροποίηση της χρήσης του απαγορεύεται.

2)    Το Νομικό Πρόσωπο δεν φέρει καμιά ευθύνη απέναντι στο μισθωτή για την πραγματική κατάσταση στην οποία βρίσκεται το μίσθιο, που θεωρείται ότι έχει λάβει γνώση, ούτε για την ύπαρξη οιασδήποτε δουλείας. Κατά συνέπεια, δεν υποχρεούται σε επιστροφή ή μείωση του μισθώματος. Ακόμα, αποκλείεται στο μισθωτή η μονομερής λύση της σχετικής σύμβασης για το λόγο αυτό.

3)    Οι δαπάνες συντήρησης που θα απαιτηθούν κατά τη διάρκεια της σύμβασης και οφείλονται σε κακή χρήση του ακινήτου εκ μέρους του μισθωτή ή τρίτων, βαρύνουν το μισθωτή. Αυτός δεν δικαιούται να ενεργήσει στο χώρο καμιά απολύτως τροποποίηση ή προσθήκη ή αφαίρεση που να μεταβάλλει την αρχική του μορφή, χωρίς την άδεια του Νομικού Προσώπου, ούτε και να επιφέρει αλλοιώσεις. Τυχόν παρέμβαση χωρίς την άδεια του Νομικού Προσώπου συνεπάγεται την έξωση του μισθωτή, λόγω παράβασης των όρων της διακήρυξης και της σχετικής σύμβασης, σύμφωνα με όσα αναφέρονται στο άρθρο 10 της παρούσας.

4)    Ο μισθωτής δεν επιβαρύνεται με τις δαπάνες για την υδροληψία, αποχέτευση, ηλεκτρική ενέργεια, αέριο, φωτισμό, τηλεφωνικής σύνδεσης , οφείλει όμως να χρησιμοποιεί την συσκευή του πετρογκάζ για την παρασκευή ροφημάτων , διαφορετικά θα του χρεώνεται η ηλεκτρική ενέργεια.

5)    Αν προκύψει θέμα εγκατάστασης κάποιου αντικειμένου, το είδος και η θέση ορίζεται από το Νομικό Πρόσωπο. Η δαπάνη εγκατάστασής του θα βαρύνει το μισθωτή..

6)    Ο ανάδοχος οφείλει να διατηρεί το μίσθιο σε καλή κατάσταση, τις υπέρ αυτού δουλείες, τα όρια αυτής και γενικά να την προστατεύει από κάθε καταπάτηση τρίτου με τις προσήκουσες αγωγές, οι οποίες του εκχωρούνται. Για τυχόν αμέλεια του ευθύνεται έναντι του Νομικού Προσώπου, ο οποίος διατηρεί το δικαίωμα άσκησης κάθε ενδίκου μέσου για την περιφρούρηση των συμφερόντων του. Υποχρεούται ακόμη, μόλις λήξει η σύμβαση, να αποδώσει το χώρο ελεύθερο και σε καλή κατάσταση μετά τις τυχόν προσθήκες και βελτιώσεις του, χωρίς να δικαιούται να αφαιρέσει από αυτό κανένα οικοδομήσιμο υλικό. Τα υλικά αυτά θα παραμείνουν για όφελος του Νομικού Προσώπου, χωρίς αποζημίωση. Οιαδήποτε φθορά ή βλάβη θα βαρύνει αυτόν. Σε αντίθετη περίπτωση υποχρεούται να αποζημιώσει το Νομικό Πρόσωπο.

7)    Ο πλειοδότης δεν έχει δικαίωμα να λύσει τη σύμβαση πριν τη λήξη του συμβατικού χρόνου, ούτε απαλλάσσεται της καταβολής του μισθώματος μέχρι τη λήξη της σύμβασης. Σε αντίθετη περίπτωση κηρύσσεται έκπτωτος με όλες τις συνέπειες του άρθρου 10 των παρόντων όρων.

8)    Ο πλειοδότης για όσο χρόνο μετά τη λήξη της σύμβασης, κάνει χρήση του χώρου, οφείλει να καταβάλλει στο Νομικό Πρόσωπο αποζημίωση για τη χρήση, ποσό ίσο με το μίσθωμα της σύμβασης που έληξε, εφόσον αυτό που θα επιτευχθεί με τη δημοπρασία θα είναι μικρότερο ή και ίσο προς το νέο μίσθωμα αν αυτό είναι μεγαλύτερο του προηγούμενου. Ο πλειοδότης τον όρο αυτό αποδέχεται ανεπιφύλακτα, παραιτείται δε του δικαιώματος προσφυγής του στο δικαστήριο για επίλυση τυχόν διαφωνίας ή και μείωσης των ποσών αυτών.

9)    Ο μισθωτής δεν έχει δικαίωμα αποζημίωσης από το Νομικό Πρόσωπο ή μείωσης του μισθώματος για βλάβη του μισθίου ή της επιχείρησης του από θεομηνία ή άλλη τυχαία αιτία, που θα επέλθει σε αυτόν μετά την κατακύρωση της δημοπρασίας, ούτε και απαλλάσσεται της καταβολής του μισθώματος εάν δεν έκανε χρήση του μισθίου χωρίς υπαιτιότητα του Νομικού Προσώπου.

10)  Ο ανάδοχος υποχρεούται να παρέχει άριστη ποιότητα αγαθών και υπηρεσιών, να εξυπηρετεί τους πολίτες με τον απαιτούμενο σεβασμό, να φροντίζει με υπευθυνότητα και σχολαστικότητα την τήρηση των συμφωνηθέντων. Ο ίδιος και το προσωπικό αυτού οφείλουν να συμπεριφέρονται προς τους πολίτες με πνεύμα καλής θέλησης, κατανόησης και ανεκτικότητας.

11)  Το προσωπικό του πλειοδότη θα ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις καλής συμπεριφοράς, ταχείας εξυπηρέτησης και εμφάνισης, η οποία θα είναι ομοιόμορφη και καλαίσθητη. Η μισθοδοσία του προσωπικού αυτού, οι ασφαλιστικές κρατήσεις, οι λοιπές εισφορές, επιβαρύνσεις και κάθε άλλη τυχόν εισφορά ή αποζημίωση, βαρύνει αποκλειστικά τον πλειοδότη.

12)  Απαγορεύεται η μερική ή ολική παραχώρηση του δικαιώματος σε τρίτο, η πρόσληψη συνεταίρου και η σιωπηρή ανανέωση της σύμβασης. Επίσης, απαγορεύεται στον πλειοδότη να παραχωρήσει τη χρήση του δικαιώματος σε τρίτο λόγω ασθενείας του, αν πρωτύτερα δεν το γνωρίσει στο Νομικό Πρόσωπο και προσκομίσει τα σχετικά περί της ασθενείας του πιστοποιητικά από νοσοκομείο.

13)  Με  την παραλαβή του κυλικείου θα συνταχθεί πρωτόκολλο παραλαβής που θα αναφέρει λεπτομερώς τον εξοπλισμό αυτού για την κατοχύρωση των συμβαλλομένων.

14)  Οι   τιμές των ειδών που θα διατίθενται καθορίζονται ως ακολούθως:

Α/Α

ΕΙΔΟΣ

ΤΙΜΗ

1.     

Ελληνικός καφές

0,75

2.     

Ness café – frappe

0,85

3.     

Σοκολάτα μικρή

0,75

4.     

Σοκολάτα μεγάλη

0,95

5.     

Σοκολάτα κρύα

0,95

6.     

Γαλλικός καφές

0,85

7.     

Χυμός ποτήρι

0,90

8.     

Χυμός συσκευασία 250ml

0,60

9.     

Αναψυκτικά

0,70

10.  

Τόνικ

0,70

11.  

Coca cola

0,80

12.  

Νερό

0,50

13.  

Τσάι

0,65

14.  

Αριάνι ποτήρι

0,70

15.  

Αριάνι μπουκάλι

1,30

16.  

Μπύρα μικρή ΑΜΣΤΕΛ

1,30

17.  

Μπύρα μεγάλη ΒΕΡΓΙΝΑ

1,30

18.  

Ούζο μπουκάλι

4,20

19.  

Τσίπουρο μπουκάλι

5,00

20.  

Τσίπουρο ποτήρι

1,30

21.  

Ρετσίνα μεγάλη

2,00

22.  

Ρετσίνα μικρή

1,30

23.  

Μεζές

1,70

 

15)  Οι τιμές των προσφερομένων ειδών οι οποίες θα παραμείνουν ίδιες σε όλο το χρόνο της μίσθωσης (είτε νόμιμης είτε τυχόν παραταθείσης), εκτός και αν το Δ.Σ αποφασίσει αναπροσαρμογή των τιμών, γιατί αφορά την εξυπηρέτηση ατόμων τρίτης ηλικίας με περιορισμένες οικονομικές δυνατότητες

16)  Απαγορεύεται στο κυλικείο η παρασκευή πάσης φύσεως φαγητών.

17)  Τάβλι και χαρτιά θα είναι δωρεάν.

18)  Ο ανάδοχος υποχρεούται να διατηρεί το κυλικείο σε λειτουργία στις ώρες γραφείου τα απογεύματα καθώς και Σάββατο και Κυριακή.

19)  Η αίθουσα θα διατίθεται οποτεδήποτε θα πραγματοποιούνται εορταστικές ή κοινωνικές εκδηλώσεις του ΚΑΠΗ.

20)  Απαγορεύεται η χρήση των γραφείων του ΚΑΠΗ για οποιοδήποτε λόγο.

21)  Ο ανάδοχος  έχει την υποχρέωση να διατηρεί τους χώρους του κυλικείου, του εντευκτηρίου και τις τουαλέτες του ισογείου καθαρούς με καθημερινή φροντίδα και επιμέλεια και για λόγους υγιεινής.

Οι χώροι να καθαρίζονται με απολυμαντικά είδη καθαριότητας.

22)  Ο ανάδοχος έχει την υποχρέωση να εκδίδει νόμιμες αποδείξεις για τα προϊόντα που θα προσφέρονται  στα μέλη των ΚΑΠΗ, σύμφωνα με τον κώδικα φορολογικών στοιχείων.

 

Άρθρο 8ο

Υπογραφή της σύμβασης

1)    Ο πλειοδότης και ο εγγυητής αυτού οφείλουν μέσα σε δέκα (10) ημέρες από την κοινοποίηση στον πλειοδότη της σχετικής με την έγκριση του αποτελέσματος της δημοπρασίας απόφασης Διοικητικού Συμβουλίου , να προσέλθουν για τη σύνταξη και υπογραφή της σχετικής σύμβασης, διαφορετικά η εγγύηση που έχει κατατεθεί καταπίπτει υπέρ του Νομικού Προσώπου, χωρίς δικαστική παρέμβαση και ενεργείται επαναληπτική δημοπρασία σε βάρος του τελευταίου πλειοδότη και εγγυητή, ενεχομένων και των δύο για την «επί έλαττον διαφορά» του τιμήματος από εκείνο της προηγούμενης δημοπρασίας. Αυτό ισχύει και όταν κηρύσσεται έκπτωτος. Μετά τη λήξη της παραπάνω προθεσμίας η σύμβαση θεωρείται ότι καταρτίσθηκε οριστικά.

2)    Ο τελευταίος πλειοδότης πριν την υπογραφή της σύμβασης οφείλει να καταβάλει εφάπαξ και προκαταβολικά το μίσθωμα του πρώτου μήνα.

3)    Σε περίπτωση που ο πλειοδότης δεν καταβάλει το παραπάνω ποσό δεν είναι δυνατή η υπογραφή της σύμβασης και κηρύσσεται έκπτωτος με όλες τις νόμιμες συνέπειες.

4)    Εάν κατά τη διάρκεια της σύμβασης και πριν τη συμπλήρωση ενός έτους η σύμβαση καταγγελθεί ή ο ανάδοχος κηρυχθεί έκπτωτος με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου , επιστρέφεται σ' αυτόν το μέρος του ποσού που προκατέβαλε και αντιστοιχεί για τη μη μισθωμένη περίοδο. Καταπίπτει, όμως, η εγγύηση καλής εκτέλεσης, εφόσον από την απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου  προκύπτει υπαιτιότητα του αναδόχου.

5)    Ως ελάχιστο όριο προσφοράς κατά την επαναληπτική δημοπρασία ορίζεται το ποσό που κατακυρώθηκε στο όνομά του, το οποίο μπορεί να μειωθεί με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου

6)    Η δημοπρασία διεξάγεται, επαναλαμβάνεται και εγκρίνεται με την αυστηρή εφαρμογή των διατάξεων του Π.Δ. 270/1981 και του Κώδικα Δήμων (Ν. 3463/2006).

7)    Αποκλείεται στον πλειοδότη η μονομερής λύση της σχετικής σύμβασης.

 

Άρθρο 9ο

Επανάληψη – ματαίωση της δημοπρασίας

1)    Η δημοπρασία επαναλαμβάνεται μετά από σχετική απόφαση του Προέδρου του δ.σ. αν δεν παρουσιαστεί κανείς ενδιαφερόμενος για να συμμετάσχει σ’ αυτήν. Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 192 του Ν. 3463/2006, αν και η δεύτερη δημοπρασία δεν φέρει αποτέλεσμα, η εκμίσθωση μπορεί να γίνει με απευθείας συμφωνία, της οποίας τους όρους καθορίζει το Διοικητικό Συμβούλιο .

2)    Μπορεί μετά από σχετική απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου , η δημοπρασία να επαναληφθεί όταν:

·            το αποτέλεσμα αυτής δεν εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο  ή το Γενικό Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, λόγω ασύμφορου τιμήματος ή σφάλματος κατά τη διενέργεια της δημοπρασίας,

·            μετά την κατακύρωση της δημοπρασίας, ο τελευταίος πλειοδότης δεν υπογράφει τα πρακτικά,

·            μετά την κοινοποίηση στο τελευταίο πλειοδότη της κατακυρωτικής απόφασης δεν προσέλθει εμπρόθεσμα για τη σύνταξη και υπογραφή της σύμβασης.

3)    Η επαναληπτική δημοπρασία γνωστοποιείται με περιληπτική διακήρυξη του Προέδρου και αναφέρεται στους όρους της πρώτης διακήρυξης και δημοσιεύεται όπως και η αρχική, πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν τη διενέργειά της.

4)    Η δημοπρασία ματαιώνεται στην περίπτωση που κατά τον έλεγχο των δικαιολογητικών διαπιστωθούν ελλείψεις αυτών που αφορούν όλους τους διαγωνιζόμενους.

5)    Για ότι δεν προβλέπεται από τους παρόντες όρους διακήρυξης εφαρμογή έχουν οι διατάξεις του Π.Δ. 270/1981 και του Ν. 3463/2006.

 

Άρθρο 10ο

Λοιπές διατάξεις

1)      Η παράβαση οποιουδήποτε όρου της παρούσας συνεπάγεται:

α) την κήρυξη του πλειοδότη έκπτωτου των δικαιωμάτων του, με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου και τη λύση της σχετικής σύμβασης.

β) την σε βάρος του επανάληψη της δημοπρασίας, εφόσον κρίνει τούτο σκόπιμο με απόφασή του, το Διοικητικό Συμβούλιο .

γ) την αξίωση του Νομικού Προσώπου αποζημίωσης για κάθε άλλη ζημιά που τυχόν θα υποστεί από την παραπάνω, λόγω υπαιτιότητας του πλειοδότη, λύση σύμβασης, εφόσον κρίνει τούτο σκόπιμο με απόφασή του, το Διοικητικό Συμβούλιο .

2)      Τα κηρύκεια δικαιώματα, τέλη χαρτοσήμου, τα έξοδα του συμφωνητικού, τα έξοδα δημοσίευσης της σχετικής περιληπτικής διακήρυξης και της τυχόν επαναληπτικής στο τύπο βαρύνουν τον τελευταίο πλειοδότη. Σε περίπτωση άρνησής του εισπράττονται σύμφωνα με τα οριζόμενα για την είσπραξη των δημοσίων εσόδων.

3)      Περίληψη των όρων να αναρτηθεί στον πίνακα ανακοινώσεων του Νομικού Προσώπου δέκα (10) τουλάχιστον ημέρες πριν τη διεξαγωγή της δημοπρασίας, να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του δήμου και να δημοσιευθεί στην τοπική εφημερίδα «ΓΝΩΜΗ»

4)      Περισσότερες πληροφορίες παρέχονται  στα τηλέφωνα: 25510 53225, τις εργάσιμες ώρες και ημέρες

 

 

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

 

 

ΓΕΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ