• 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
|
Αρχική > Δήμος > Νομικά πρόσωπα > ΠΟΛΥΚΟΙΝΩΝΙΚΟ   
ΠΟΛΥΚΟΙΝΩΝΙΚΟ

 
 
 

                                                                                 

                                                                                        

                                                                  ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ  ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΒΕΑΗΟΚ9Β-ΩΩΝ

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Αλεξανδρούπολη   04 Απριλίου 2013

ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ

 

ΠΟΛΥΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ

 

Αρ. Μελέτης : 06/2013

 

Αριθ. Πρωτ. . 597

«Προμήθεια τροφίμων»

 

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

 

            Ο Πρόεδρος του Ν.Π. «Κέντρο Κοινωνικής Προστασίας-Αλληλεγγύης, Παιδείας και Περιβάλλοντος» κ. Βαμβακερός Αντώνιος προκηρύσσει ανοικτό διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, για την «προμήθεια τροφίμων» στα :

1. Είδη παντοπωλείου

2. Είδη Αρτοποιείου

3. Γαλακτοκομικά είδη

4. Τυροκομικά είδη     και

  Το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης επί τοις % στη νόμιμα διαμορφούμενη κάθε φορά Μέσης Λιανικής Τιμής του είδους την ημέρα παράδοσης στα:

1. Είδη Ιχθυοπωλείου

2. Είδη Κρεοπωλείου

3. Είδη Οπωροπωλείου

4. Ελαιόλαδα,

Η προμήθεια τροφίμων προϋπολογίστηκε στο συνολικό ποσό των 407.000,00 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου και του Φ.Π.Α.).

            Οι ποσότητες του κάθε είδους τροφίμου θα παραδίδονται ανάλογα με τις προκύπτουσες ανάγκες στα κτίρια του Νομικού Προσώπου «Κέντρο Κοινωνικής Προστασίας-Αλληλεγγύης, Παιδείας και Περιβάλλοντος».

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί ενώπιον της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμών την 29-05-2013 ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00π.μ. μέχρι 11:00 π.μ. στα γραφεία του κτιρίου διοίκησης, που βρίσκονται στην Καρτάλη 2 – Αλεξανδρούπολη.

Σε περίπτωση που δεν εμφανιστεί μειοδότης σε κάποιο από τα παραπάνω είδη,  ο διαγωνισμός θα επαναληφθεί μόνο ως προς τα είδη αυτά στις  05-06-2013 ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00 π.μ. μέχρι 11:00 π.μ. στα γραφεία του κτιρίου διοίκησης, που βρίσκονται στην Καρτάλη 2 – Αλεξανδρούπολη.

Οι προσφορές θα αξιολογηθούν χωριστά κατά Δημοτική Ενότητα.

Στο διαγωνισμό μπορούν να λάβουν μέρος αναγνωρισμένα φυσικά και νομικά πρόσωπα που ασχολούνται με την παραγωγή, εμπορία και διάθεση των προς προμήθεια προϊόντων, γεγονός που αποδεικνύεται με την προσκόμιση πιστοποιητικού εγγραφής στο οικείο επιμελητήριο.

Η εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό ορίζεται σε ποσοστό 5% επί της προϋπολογισθείσας δαπάνης, συμπεριλαμβανομένου και του Φ.Π.Α..

            Πληροφορίες για το διαγωνισμό παρέχονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στα τηλ.25510-38712 & 25510-53225.

 

 

                                                                             Ο  Πρόεδρος του Δ.Σ.

 

 

 

                                                                               Βαμβακερός Αντώνιος